Newer
Older
osmCoverage / src / osmTag.xml
yuu on 30 Mar 2019 279 bytes 2019-03-30
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<node>
  <ksj busStopName="name" />
  <ksj busStopNameKana="name:ja_kana" />
 <tag k="highway" v="bus_stop"/>
 <tag k="public_transport" v="platform"/>
 <tag k="bus" v="yes"/>
 <tag k="source" v="Nagoya citiy 2016-04-01"/>
</node>